Algemene voorwaarden en condities Pedicurepraktijk Faunabuurt

Algemene Voorwaarden en Condities Pedicurepraktijk Faunabuurt . Juni 2018. Aangepast december 2019

Artikel 1:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1

Zorgvrager: een persoon met een hulpvraag op het gebied van voetzorg waarbij de hulpvraag geen relatie heeft met onderliggend lijden of een patiënt die door onderliggend lijden, voetklachten kan ontwikkelen of heeft ontwikkeld.

B. :Medisch  Pedicurepraktijk Faunabuurt . Eigenaresse : C.R.M de Jong.

Gevestigd aan Tapirstraat 18,1e verdieping, KvK inschrijving te Almere met nummer: 317086 Op d.d. 04-05-2018. Zorgverlener, de professional die een voetbehandeling, onderzoek of therapie uitvoert binnen de competenties van het beroep van Medisch Pedicure.

2.

De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op: de geleverde diensten en producten geleverd door de zorgverlener, zoals vermeldt onder 1.b. De betalingsvoorwaarden door in 1.a genoemde personen aan voor Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt. geleverde diensten, producten of een consult. De verplichting van de in 1a genoemde personen met betrekking tot het verstrekken van de juiste informatie aan de Pedicure m.b.t. het veilig uit kunnen voeren van behandelingen en/of therapie.De verplichting van Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt m.b.t. wettelijke verplichtingen ter bescherming van de in 1.a genoemde personen.

Artikel 2.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. ( aanmelding KOR regeling uitgesloten van BTW vermelding)

Artikel 3.

Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% of 9% BTW tenzij Medisch pedicurepraktijk Faunabuurt zich heeft aangemeld voor- en goedkeuring heeft ontvangen van de belastingdienst voor de z.g. KOR regeling.

Artikel 4.

Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur, voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken of niet tijdig geannuleerde afspraken wordt het tarief volledig in rekening gebracht. Indien een afspraak vanuit wordt Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt geannuleerd wordt verplaatst wordt dat gezien als overmacht en kan de zorgvrager daar geen vergoeding voor claimen.

Artikel 5.

Annuleren of wijzigen kan telefonisch op tel:0614926233 of per mail naar: pedicure.carladejong@gmail.com.

Artikel 6.

Betaling geschiedt bij voorkeur contant of per pin. Indien de cliënt via een Podotherapeut komt zal de betaling via hem/haar verlopen.

Artikel 7.

Bij een niet tijdige betaling van factuur  wordt er een 1ste herinneringsnota verstuurd. Hierna wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau en zullen er incassokosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8.

Indien de zorgvrager te laat is bepaalt de zorgverlener of behandeling nog mogelijk is of dat artikel 4 van kracht is.

Artikel 9.

De zorgvrager voorziet de  Medisch Pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk dan wel wenselijk zijn of, waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk/ wenselijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Dit in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst. De cliënt geeft medische veranderingen door aan de Pedicure, bijvoorbeeld chemotherapie, wijzigingen in medicatie of aandoeningen zoals diabetes. Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de Medisch  pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik

Artikel 10.

Binnen Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt worden de persoonlijke gegevens van de zorgvrager in een geautomatiseerd computersysteem/ kaartenbak geregistreerd.  Al deze verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG. Medisch Pedicurepraktijk heeft haar AVG dan ook op orde volgens de laatste wettelijke verplichtingen.

Artikel 11.

Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.De cliënt de verwijzing door Pedicurepraktijk Faunabuurt naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt. Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk dan wel telefonisch worden gemeld aan Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt.

Artikel 12.

Pedicurepraktijk Faunabuurt dient de cliënt binnen zeven dagen naontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicurepraktijk Faunabuurt de behandeling opnieuw kosteloos  uitvoeren. Er geldt een  inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting. Als een behandeling geen gewenst resultaat oplevert is in geen geval  recht op restitutie of vrijstelling van betaling noch van een reductie.

 

Artikel 13.

Ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen ortheses binnen 1 maand na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting. Bij geen gewenst resultaat is er nooit sprake van restitutie, reductie of vrijstelling van betaling.

Artikel 14.

Indien Pedicurepraktijk Faunabuurt en de zorgvrager niet tot overeenstemming kunnen komen bij verschillen genoemd onder artikel 12 en/of 13 dan kan de zorgvrager het geschil conform de Wkggz voorleggen aan een geschillencommissie. De zorgvrager kan het geschil ook voorleggen aan de brancheorganisatie Provoet.

Artikel 15.

Ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen ortheses binnen 1 maand na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Er geld een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting. Bij geen gewenst  is er nooit sprake van restitutie, reductie of vrijstelling van betalingsverplichting.

 

Artikel 16.

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofden van de Overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank.

Artikel 17.COVID -19   Bij het betreden van mijn praktijk gaat u akkoord met het eventueel verstrekken van contactgegevens aan de G.G.D voor bron-en contact onderzoek aangaande COVID -19.