Privacy Policy

Privacy Policy Pedicurepraktijk Faunabuurt.

Als Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt, eigenaresse Carla de Jong, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via mail : pedicure.carladejong@gmail.com

Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Faunabuurt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typepersoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten en/of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers worden door Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 Administratieve doeleinde;

 Communicatie over de opdracht afspraak & behandeling

 Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een behandeling.

De overeenkomst met de cliënt

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Faunabuurt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam(en)

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres;

Telefoonnummer;

E-mailadres

Geslacht

Geboortedatum;

Medische vragen zoals medicijngebruik, reuma, diabeet, overige voor de behandeling relevant gebruik van medicatie.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Faunabuurt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van behandeling.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging
Ik heb passende technische en/of  organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

Ik zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Ik maak back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Ik ben geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Denkt u hieraan bijvoorbeeld aan een arts of een podotherapeut. Dit gebeurt alleen na overleg met u! U dient zich hiervoor zelf bij de geadviseerde instantie aan te melden mocht dit het geval zijn. Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt verstrekt zelf géén gegevens aan derde.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie, en ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Medisch Pedicurepraktijk Faunabuurt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten over uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers.

(andere noodzakelijke disciplines zoals podotherapeut)

 Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

naar website AP

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving 

Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Door het maken van een afspraak bij  Medisch pedicurepraktijk Faunabuurt geeft u automatisch toestemming voor het opslaan/bewaren van uw persoonsgegevens.Mocht u bezwaar hebben , kunt u dit ten alle tijden kenbaar maken.